POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

NIPTE 5000 S.L. és una Organització en la qual es recapten, pels diferents mitjans dels quals disposa, dades de caràcter personal, la qual cosa li atribueix una important responsabilitat en el disseny i organització de procediments, de manera que estiguin alineats amb el compliment legal en Protecció de dades. Per això, NIPTE 5000 S.L. adoptarà totes aquelles mesures de seguretat necessàries per a assegurar la protecció de les dades recaptades.

En l'exercici d'aquestes responsabilitats, i a fi d'establir els principis generals que han de regir el tractament de les dades de caràcter personal en l'Organització, NIPTE 5000 S.L. aprova aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, que notifica i posa a disposició a tots els seus grups d'Interès, respectant així mateix, les següents normes:

I. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

II. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD).

III. La Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal serà aplicable a NIPTE 5000 S.L., als seus òrgans d'administració, direcció i plantilla, així com a totes les persones que es relacionin amb NIPTE 5000 S.L., amb inclusió expressa dels proveïdors de servei amb accés a dades “Encarregades del tractament”).

El responsable del tractament de les dades personals recollits en NIPTE 5000 S.L. és: NIPTE 5000 S.L., proveïda de NIF/CIF: B56168537 i inscrit en: REGISTRE MERCANTIL D'Amb les següents dades registrals: TOM , FOLI , PÀGINA , FULLA , el representant de la qual és: D./SRA. RAFAEL TENA QUERALT (d'ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són els següents:

Adreça: CityPark Cornella, Edif. Paris F 2a planta mòduls 1-C i 1-D, Ctra. D'Hospitalet 147, 08940

Cornellà de Llobregat, Barcelona.

Telèfon de contacte: 932640934

Correu electrònic: delegado.rgpd@partyfiesta.​com

3. INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE I TRACTAMENTS DE LES DADES PERSONALS EN NIPTE 5000 S.L.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: NIPTE 5000 S.L. - B56168537

Dir. Postal:

CityPark Cornella, Edif. Paris F 2ª planta módulos 1-C y 1-D, Ctra. De Hospitalet 147, 08940Cornellá de Llobregat, Barcelona. 

Telèfon 932640934

Correu electrònic

delegado.rgpd@partyfiesta.​com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:
- Adeplus consultors, SLU Av. Paque cientifico i tecnològic s/n Edifici Vitaly BADAJOZ BADAJOZ

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En NIPTE 5000 S.L. utilitzem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als següents tractaments:
Tractament dades Finalitat tractament Termini conservació dades
PROVEÏDORS GESTIÓ DE CLIENTS,COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals tractats es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona interessada, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en Legislació Tributària per a atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament d'aquests?
Les bases legals per al tractament de dades personals en NIPTE 5000 S.L. són les següents:
Tractament dades Legitimació tractament
PROVEÏDORS Obligació Legal: Legislació Tributària. De no facilitar les seves dades no podrà realitzar-se la prestació pactada.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L'informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.
Tractament dades Previsió de cessions Transferències internacionals
PROVEÏDORS Les dades es comunicaran a : ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NIPTE 5000 S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. NIPTE 5000 S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret al fet que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l'exercici d'aquests drets, haurà de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

➢ adeplus consultors, SLU Av. Paque cientifico i tecnològic s/n Edifici Vitaly 06006 BADAJOZ BADAJOZ ÉS.

D'igual mode, pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets per part nostra.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: NIPTE 5000 S.L. - B56168537
Dir. Postal: CityPark Cornella, Edif. Paris F 2ª planta módulos 1-C y 1-D, Ctra. De Hospitalet 147, 08940Cornellá de Llobregat, Barcelona. 
Telèfon: 932640934
Correu electrònic: delegado.rgpd@partyfiesta.​com
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:
- Adeplus consultores, S.L.U. Av. Paque cientifico y tecnológico s/n Edificio Vitaly BADAJOZ BADAJOZ
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En NIPTE 5000 S.L. utilitzem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als següents tractaments:
Tractament dades

Finalitat del tractament

Termini conservació dades
TREBALLADORS

RECURSOS HUMANS No es prendran decisions automatitzada sobre la base d'aquest perfil.

GESTIÓ DE NÒMINES No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Les dades personals tractats es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona interessada, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en Legislació Laboral per a atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament d'aquests?
Les bases legals per al tractament de dades personals en NIPTE 5000 S.L. són les següents:
Tractament dades Legitimació tractament
TREBALLADORS Obligació Legal: Legislació Laboral. De no facilitar les seves dades no podrà realitzar-se la prestació pactada.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L'informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.
Tractament dades Previsió de cessions Transferències internacionals
TREBALLADORS Les dades es comunicaran a : ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NIPTE 5000 S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. NIPTE 5000 S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret al fet que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l'exercici d'aquests drets, haurà de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

➢ adeplus consultors, SLU Av. Paque cientifico i tecnològic s/n Edifici Vitaly 06006 BADAJOZ BADAJOZ ÉS.

D'igual mode, pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets per part nostra.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat NIPTE 5000 S.L. - B56168537
Dir. Postal CityPark Cornella, Edif. Paris F 2ª planta módulos 1-C y 1-D, Ctra. De Hospitalet 147, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona. 
Telèfon 932640934
Correu electrònic delegado.rgpd@partyfiesta.​com
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:
- Adeplus consultores, S.L.U. Av. Paque cientifico y tecnológico s/n Edificio Vitaly BADAJOZ BADAJOZ
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En NIPTE 5000 S.L. utilitzem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als següents tractaments:
Tractament dades Finalitat del tractament Termini conservació dades
CURRÍCULUMS

GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

RECURSOS HUMANS No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Les dades personals tractats es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona interessada o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en Normativa aplicable per a atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament d'aquests?

Les bases legals per al tractament de dades personals en NIPTE 5000 S.L. són les següents:
Tractament Legitimició tractament
CURRÍCULUM Obligació Legal: Normativa aplicable. De no facilitar les seves dades no podrà realitzar-se la prestació pactada.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades??
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L'informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.
Tractament dades Previsió cessions Transferències internacionals
CURRÍCULUMS Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.  No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NIPTE 5000 S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. NIPTE 5000 S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret al fet que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l'exercici d'aquests drets, haurà de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

Adeplus consultors, SLU Av. Paque cientifico i tecnològic s/n Edifici Vitaly 06006 BADAJOZ BADAJOZ ÉS.

D'igual mode, pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets per part nostra.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat NIPTE 5000 S.L. - B56168537
Dir. Postal CityPark Cornella, Edif. Paris F 2ª planta módulos 1-C y 1-D, Ctra. De Hospitalet 147, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona. 
Telèfon 932640934
Correu electr`nic delegado.rgpd@partyfiesta.​com
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:
Adeplus consultores, S.L.U. Av. Paque cientifico y tecnológico s/n Edificio Vitaly BADAJOZ BADAJOZ
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractament dades Finalitat tractament Plazo conservación datos
CLIENTS GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.  Les dades personals tractats es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona Interessada, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d'aplicació per a atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament d'aquests?
Les bases legals per al tractament de dades personals en NIPTE 5000 S.L. són les següents:
Tractament dades Legitimació tractament
CLIENTS Execució del Contracte: PRESTACIÓ DE SERVEIS. De no facilitar les seves dades no podrà realitzar-se la prestació pactada..
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L'informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.
Tractament dades Previsió cessions Transferències internacionals
CLIENTS Les dades es comunicaran a : ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NIPTE 5000 S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. NIPTE 5000 S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret al fet que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l'exercici d'aquests drets, haurà de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

adeplus consultors, SLU Av. Paque cientifico i tecnològic s/n Edifici Vitaly 06006 BADAJOZ BADAJOZ ÉS.

D'igual mode, pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets per part nostra.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat NIPTE 5000 S.L. - B56168537
Dir. Postal CityPark Cornella, Edif. Paris F 2ª planta módulos 1-C y 1-D, Ctra. De Hospitalet 147, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona. 
Telèfon 932640934
Correu electrònic delegado.rgpd@partyfiesta.​com
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades:
adeplus consultores, S.L.U. Av. Paque cientifico y tecnológico s/n Edificio Vitaly BADAJOZ BADAJOZ
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En NIPTE 5000 S.L. utilitzem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als següents tractaments:
Tractament dades Finalitat tractament Termini conservació dades
NEWSLETTER

Termini conservació dadesGESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Les dades personals tractats es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona interessada o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en Normativa aplicable per a atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament d'aquests?
Les bases legals per al tractament de dades personals en NIPTE 5000 S.L. són les següents:
Tractament dades Legitimació tractament
NEWSLETTER Obligació Legal: Normativa aplicable. De no facilitar les seves dades no podrà realitzar-se la prestació pactada.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L'informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.
Tractament dades Previsió cessions Transferències internacionals
NEWSLETTER Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.  No es transferiran dades fora de la UE.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en NIPTE 5000 S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret al fet que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l'exercici d'aquests drets, haurà de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

adeplus consultors, SLU Av. Paque cientifico i tecnològic s/n Edifici Vitaly 06006 BADAJOZ BADAJOZ ÉS.

D'igual mode, pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets per part nostra.

4. PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

La Política de protecció de dades de caràcter personal és una mesura de Responsabilitat proactiva, que té la finalitat d'assegurar el compliment de la legislació aplicable en aquesta matèria i en relació a aquesta, el respecte del dret a l'honor i a la intimitat en el tractament de les dades de caràcter personal de totes les persones que es relacionen amb NIPTE 5000 S.L..

En desenvolupament del que es disposa en aquesta Política, s'estableixen quins són els Principis que regeixen el tractament de dades en l'organització i en conseqüència, els procediments i les mesures organitzatives i de seguretat que les persones afectades per aquesta Política es comprometen a implementar en el seu àmbit de responsabilitat.

En relació amb l'exposat, NIPTE 5000 S.L. vetllarà pel compliment dels següents Principis:

• Licitud, lleialtat, transparència i limitació de la finalitat.

El tractament de dades sempre haurà de ser informat a la persona afectada, mitjançant clàusules i procediments establerts; i només es considerarà legítim si hi ha consentiment per al tractament de dades (amb especial atenció al prestat pels menors d'edat), o compta amb una altra legitimació vàlida, i la finalitat del mateix és conforme a la Normativa d'aplicació.

• Minimització de dades.

Les dades tractades hauran de ser adequats, pertinents i limitats al necessari en relació a les diferents finalitats del tractament.

• Exactitud.

Les dades hauran de ser exactes i, si fos necessari, actualitzats. Referent a això s'adoptaran les mesures necessàries perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació, les dades personals que siguin inexactes respecte als fins del tractament.

•Limitació del termini de conservació.

Les dades seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de les persones interessades durant no més temps del necessari per a la finalitat del tractament en qüestió.

•Integritat i Confidencialitat.

Les dades personals seran tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit, i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l'aplicació de les mesures tècniques o organitzatives apropiades.

•Cessions de dades.

Queda prohibida la compra o obtenció de dades de caràcter personal, l'origen del qual provingui de fonts il·legítimes, o en aquells casos en els quals aquestes dades hagin estat recaptats o cedits contravenint la llei o no es garanteixi prou la seva legítima procedència.

•Contractació de proveïdors amb accés a dades.

Només es triaran per a la seva contractació a proveïdors que ofereixin garanties suficients per a aplicar mesures tècniques i de seguretat apropiades en el tractament de dades. Amb aquests, es documentarà el degut Contracte referent a això.

•Transferències internacionals de dades.

Tot tractament de dades de caràcter personal subjecte a la normativa de la Unió Europea que impliqui una transferència de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu haurà de dur-se a terme amb estricte compliment dels requisits establerts en la llei aplicable.

•Drets dels usuaris afectats.

L'Empresa facilitarà a les persones afectades, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, establint a aquest efecte els procediments interns, i en particular, els models que per al seu exercici resultin necessaris i oportuns, els quals hauran de satisfer, almenys, els requisits legals aplicables en cada cas. NIPTE 5000 S.L. promourà que els principis recollits en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal siguin tinguts en compte:

a. En el disseny i implementació de tots els procediments de treball

b. En els productes i serveis oferts

c. En tots els contractes i obligacions que formalitzin o assumeixin i

d. En la implantació de quants sistemes i plataformes permetin l'accés del seu pla emprats o tercers i/o la recollida o tractament de dades de caràcter personal.

8. CONTROL I AVALUACIÓ

NIPTE 5000 S.L. realitzarà una verificació, avaluació i valoració anual, així com cada vegada que hi hagi canvis significatius en els tractaments de dades, de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

A continuació NIPTE 5000 S.L. posa a la seva disposició la seva política de protecció de dades, oferint-los igualment informació sobre els tractaments de dades que realitza. NIPTE 5000 S.L.

close

Wishlist